Chemicals
Chemicals

EU nařízení REACH

Kodex chování společnosti Sharp pro látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).

EU nařízení REACH

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek vstoupilo v platnost dne 1. června 2007.

Jedním z cílů tohoto nařízení je zlepšit v celkovém rámci udržitelného rozvoje ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky chemických látek.

Společnost Sharp tento cíl podporuje a v rámci Kodexu chování společnosti Sharp zaujímá k dodržování zákonů a předpisů proaktivní přístup.

Podle článku 33 nařízení REACH (povinnost sdělovat informace o látkách v předmětech), pokud předmět obsahuje látku z kandidátského seznamu SVHC (látek vzbuzujících mimořádné obavy) v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti předmětu, jsou dodavatelé povinni poskytnout příjemcům a na požádání spotřebitelům tohoto předmětu informace o SVHC.

První „seznam kandidátů“ SVHC zveřejnila Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) 28. října 2008, od té doby následovalo několik dalších.

Aby společnost Sharp vyhověla tomuto nařízení, žádá všechny své dodavatele, aby poskytli informace o SVHC.

Dosavadní zjištění společnosti Sharp jsou uvedena v odkazu níže.

A man stood in front of a sunset