Podmínky používání webových stránek

15.června 2021

Tyto podmínky používání vás informují o podmínkách, za kterých můžete používat naše webové stránky (naše stránky), ať už jako host nebo jako registrovaný uživatel. Používání našich stránek zahrnuje přístup, prohlížení nebo registraci k používání našich stránek.
Než začnete naše stránky používat, přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky používání, protože se budou na vaše používání našich stránek vztahovat. Doporučujeme vám vytisknout si kopii pro budoucí použití.
Používáním našich stránek potvrzujete, že souhlasíte s těmito podmínkami používání a že je budete dodržovat.
Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, nesmíte naše stránky používat.

Informace o nás
www.sharp.cz jsou webové stránky provozované společností Sharp Business Systems Czech Republic s.r.o., která je součástí skupiny Sharp Electronics Europe Limited („My“).

Sharp Business Systems Czech Republic s.r.o.
K Červenému dvoru 3269/25a
130 00 Praha 3
IČO: 04059573, DIČ: CZ04059573
Spisová značka: C 264009 vedená u Městského soudu v Praze

Změny těchto podmínek
Tyto podmínky používání můžeme kdykoli změnit formou úpravy této stránky.
Občas tuto stránku navštivte, abyste se seznámili s případnými změnami, které jsme provedli, protože jsou pro vás závazné.

Změny našich stránek
Naše stránky můžeme dle potřeby aktualizovat a jejich obsah můžeme kdykoli změnit. Upozorňujeme však, že jakýkoli obsah na našich stránkách může být v daném okamžiku neaktuální a není naší povinností jej aktualizovat.
Nezaručujeme, že naše stránky nebo jakýkoli obsah na nich budou bez chyb nebo opomenutí.

Přístup na naše stránky
Naše stránky jsou k dispozici zdarma.
Nezaručujeme, že naše stránky nebo jakýkoli obsah na nich budou vždy dostupné nebo nenarušené. Přístup na naše stránky je povolen dočasně. Bez předchozího upozornění můžeme celé naše stránky nebo jejich části pozastavit, stáhnout, přerušit nebo změnit. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud budou naše stránky z jakéhokoli důvodu kdykoli nebo po jakoukoli dobu nedostupné.
Je vaší odpovědností zajistit veškerá opatření potřebná pro přístup na naše stránky.
Jste také zodpovědní také za to, aby všechny osoby, které přistupují na naše stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, byly seznámeny s těmito podmínkami používání a dalšími platnými podmínkami a za jejich dodržování.

Odmítnutí odpovědnosti za informace
Obsah našich stránek slouží pouze pro obecné informace. Nejedná se o doporučení, na která byste se měli spoléhat. Než začnete podnikat jakékoli kroky na základě obsahu našich stránek nebo se jich zdržíte, musíte si vyžádat radu příslušného odborníka.
Přestože vynakládáme přiměřené úsilí na aktualizaci informací na našich stránkách, neposkytujeme žádná prohlášení, záruky ani ujištění, ať už výslovná nebo odvozená, že je obsah našich stránek přesný, úplný nebo aktuální.

Odkazování na naše stránky
Na naši domovskou stránku můžete odkazovat za předpokladu, že tak činíte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje ani nezneužívá naši pověst.
Odkaz nesmíte vytvořit takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu asociace, schválení nebo podpory z naší strany, pokud takový projev vůle z naší strany neexistuje.
Odkaz na naše stránky nesmíte vytvořit na žádné webové stránce, která není ve vašem vlastnictví.
Naše stránky nesmí být na jiných stránkách zobrazovány formou framingu, stejně tak je zakázáno vytvářet odkaz na jinou část našich stránek kromě domovské stránky.
Vyhrazujeme si právo zrušit povolení k odkazování bez předchozího upozornění.
Webové stránky, na které odkazujete, musí ve všech ohledech splňovat standardy obsahu uvedené v těchto zásadách.
Pokud si přejete použít obsah našich stránek jinak, než je uvedeno výše, prosím, spojte se s námi.

Odkazy a zdroje třetích stran na našich stránkách
Pokud naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy uvedeny pouze pro vaši informaci.
Nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů nemáme žádnou kontrolu.

Přijatelné použití
Naše stránky můžete používat pouze k zákonným účelům. Naše stránky je zakázáno používat:

 • jakýmkoli způsobem, který porušuje platné místní, národní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy.
 • jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo podvodný, nebo má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel nebo účinek.
 • za účelem poškození nebo pokusu o poškození nezletilých osob jakýmkoli způsobem.
 • pro předávání nebo zajišťování zasílání jakýchkoli nevyžádaných nebo neautorizovaných reklamních nebo propagačních materiálů nebo jakýchkoli jiných forem podobného obtěžování.

Souhlasíte také s tím, že nebudete neoprávněně přistupovat, zasahovat, poškozovat nebo narušovat (mimo jiné formou zveřejňování, přenášení nebo zavádění jakéhokoli softwaru nebo materiálů, které tak činí):

 • jakoukoli část našich webových stránek;
 • veškerá zařízení nebo sítě, na kterých jsou naše stránky uloženy;
 • jakýkoli software používaný při poskytování našich stránek; nebo
 • jakékoli zařízení, sít nebo software, které vlastní nebo používá jakákoli třetí strana.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Práva duševního vlastnictví
Jsme vlastníkem nebo držitelem licence na veškerá práva duševního vlastnictví k našim stránkám a k materiálům na nich zveřejněným.  Tato díla jsou chráněna autorskými právy a smlouvami na celém světě. Veškerá tato práva jsou vyhrazena.
Nesmíte používat, zastírat ani měnit žádné ochranné známky, obchodní názvy, služební známky, loga, názvy domén a jiné charakteristické znaky značky, autorská práva ani jiná vlastnická práva spojená se společností Sharp nebo některým z jejích poskytovatelů licence jinak, než jak je povoleno těmito podmínkami používání.
Můžete si vytisknout jednu kopii a stáhnout výňatky z jakékoli stránky (stránek) z našich webových stránek pro svou osobní potřebu a na obsah zveřejněný na našich stránkách můžete upozornit ostatní ve své organizaci.
Žádným způsobem nesmíte upravovat, přizpůsobovat (mimo jiné formou odstraňování jakýchkoli vlastnických poznámek nebo označení), překládat nebo jinak vytvářet odvozená díla z materiálů zveřejněných na našich webových stránkách nebo z papírových či digitálních kopií materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, videa nebo zvukové sekvence nebo jakoukoli grafiku odděleně od doprovodného textu.
Nesmíte provádět zpětné inženýrství, dekompilovat, rozebírat ani se jinak pokoušet zjistit zdrojový kód jakékoli části webu nebo jakéhokoli softwaru na něm, s výjimkou případů výslovně povolených zákonem platným v jurisdikci, ve které se nacházíte.
Vždy musí být uznáván náš status (a status všech identifikovaných přispěvatelů) jako autorů obsahu na našich stránkách.
Žádnou část obsahu našich stránek nesmíte používat  ke komerčním účelům, aniž byste k tomu získali licenci od nás nebo od našich poskytovatelů licence.
Pokud si vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část našich stránek v rozporu s těmito podmínkami používání, vaše právo používat naše stránky okamžitě zaniká a musíte podle našeho rozhodnutí vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů, které jste vytvořili.

Omezení naší odpovědnosti
Žádné ustanovení těchto podmínek používání nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo újmu na zdraví vyplývající z naší nedbalosti nebo z našeho podvodu či podvodného uvedení v omyl, ani žádnou jinou odpovědnost, kterou nelze podle českého práva vyloučit nebo omezit.
V rozsahu přípustném zákonem vylučujeme veškeré předpoklady, záruky, prohlášení nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat na naše stránky nebo jakýkoli obsah na nich, ať už výslovnou nebo předpokládanou formou.
Ve vztahu k žádnému uživateli neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ať už smluvní, deliktní (včetně nedbalosti), formou porušení zákonné povinnosti nebo jinou formou, i když předvídatelnou, vzniklou na základě nebo v souvislosti s:

 • používáním nebo nemožností používat naše stránky; nebo
 • používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah zobrazený na našich stránkách.

Upozorňujeme, že neneseme odpovědnost zejména za:

 • ztráty na zisku, prodeji, obchodu nebo příjmech;
 • narušení chodu podniku;
 • ztráty předpokládaných úspor;
 • ztráty obchodní příležitostí, dobrého jména nebo pověsti; nebo
 • jakékoli nepřímé nebo následné ztráty či škody.

Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené virem, útokem typu distributed denial-of-service nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný vlastnický materiál v důsledku vašeho používání našich stránek nebo stahování jakéhokoli obsahu na nich, případně na jakýchkoli webových stránkách, které jsou k nim připojeny.

Celková kumulativní odpovědnost společnosti Sharp Electronics (Europe) Limited a společností její skupiny vůči vám nebo jakékoli jiné straně za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z nároků, požadavků nebo žalob vyplývajících z této smlouvy nebo s ní souvisejících, nepřesáhne 500 GBP.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které naše stránky odkazují. Tyto odkazy by neměly být vykládány jako naše doporučení takto odkazovaných webových stránek. Neodpovídáme za žádné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku jejich používání.

Odškodnění
V rozsahu povoleném platnými právními předpisy společnost Sharp Electronics (Europe) Limited a jakéhokoli člena skupiny Sharp na své náklady odškodníte za veškeré nároky, žaloby, řízení a žaloby třetích stran vznesené proti nám nebo našim vedoucím pracovníkům, ředitelům, zaměstnancům, zástupcům nebo přidruženým společnostem a za veškeré související závazky, škody, vyrovnání, pokuty, náklady nebo výdaje (včetně, přiměřených poplatků za právní zastoupení a dalších nákladů na soudní řízení), které vzniknou nám nebo našim vedoucím pracovníkům, ředitelům, zaměstnancům, zástupcům nebo přidruženým společnostem, a to v důsledku nebo v souvislosti s (i) vaším porušením jakékoli podmínky této smlouvy, (ii) vaším používáním stránek, (iii) vaším porušením platných zákonů, pravidel nebo předpisů v souvislosti se stránkami, (iv) jakýmkoli vaším prohlášením a zárukami týkajícími se jakéhokoli aspektu stránek nebo jejich obsahu; (v) jakýchkoli nároků vznesených třetí stranou nebo jejím jménem, které se přímo nebo nepřímo týkají vašeho používání stránek; a (vi) porušení vašich povinností týkajících se ochrany soukromí vůči jakékoli třetí straně.

Vyhrazujeme si právo na vlastní náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu jakékoli záležitosti, která je předmětem odškodnění z vaší strany. Při obhajobě jakéhokoli nároku jste povinni v přiměřené míře spolupracovat.

Viry
Nezaručujeme, že naše stránky budou bezpečné nebo bez chyb či virů.
Nesete vlastní odpovědnost za konfiguraci své informační technologie, počítačových programů a platformy pro přístup k našim stránkám. Měli byste používat vlastní antivirový software.

Nesmíte zneužívat naše stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného škodlivého nebo technologicky škodlivého materiálu. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našim stránkám, serveru, na kterém jsou naše stránky uloženy, ani k žádnému serveru, počítači nebo databázi, připojených k našim stránkám.

Nesmíte napadnout naše stránky útokem typu denial-of-service nebo distributed denial-of-service. Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu podle zákona o zneužití počítačové techniky z roku 1990. Každé takové porušení ohlásíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s nimi spolupracovat formou sdělení vaši totožnosti. V případě takového porušení vaše právo používat naše stránky okamžitě zaniká.

Rozhodné právo
Tyto podmínky, jejich předmět a vznik (a veškeré mimosmluvní spory a nároky) se řídí anglickým právem. Obě strany souhlasí s výlučnou jurisdikcí soudů Anglie a Walesu.

Kontaktujte nás
Chcete-li se s námi spojit, vyplňte tento kontaktní formulář.

Děkujeme za návštěvu našich stránek.