Globe illustration in front of a sunset
Globe illustration in front of a sunset

Pořizování a nákup

Aby společnost Sharp zajistila udržitelný růst a vzájemnou prosperitu se svými dodavateli, pracuje nad rámec svých iniciativ týkajících se kvality, ceny a dodávek dílů a materiálů.

Spravedlivé a nestranné pořizovací činnosti

Společnost Sharp jde nad rámec iniciativ týkajících se kvality, ceny a dodávek dílů a materiálů a spolupracuje se svými dodavateli na zajištění udržitelného růstu a vzájemné prosperity.

Aktivně se snažíme plnit naše sociální povinnosti v celé řadě oblastí napříč celým dodavatelským řetězcem společnosti Sharp. Mezi tyto oblasti patří bezpečnost výrobků, ochrana životního prostředí, lidská práva a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Základní přístup společnosti Sharp, konkrétní zásady a požadavky na dodavatele ve smyslu nákupních činností jsou uvedeny v jejích Základních zásadách pořizování.

A stack of boxes next to a plane and a truck

Iniciativy v oblasti CSR

V příručce Sharp pro uplatnění Společenské odpovědnosti firem (CSR) v dodavatelském řetězci, odvozené ze základních zásad nákupu, společnost Sharp jasně deklaruje implementaci iniciativ CSR, jako je dodržování všech zákonů, předpisů, sociálních norem a ochrany životního prostředí, jako jednu ze svých zásad nákupu.

Konkrétně se jedná o odstranění dětské/nucené práce, diskriminace a dodržování pracovněprávních předpisů, například těch, které se týkají práva zaměstnanců organizovat se a kolektivně vyjednávat. Společnost Sharp také podporuje své obchodní partnery v tom, aby podobné aktivity aktivně podporovali.

Společnost Sharp denně aktivně komunikuje s obchodními zástupci dodavatelů, aby prohloubila porozumění mezi společností Sharp a jejími obchodními partnery.

Solar pv panels check list criteria

Nakládání s chemickými látkami

Výrobky společnosti Sharp jsou vyrobeny z mnoha dílů a materiálů a obsahují nejrůznější chemické látky. Naše výrobní procesy v továrnách používají také chemické látky.

V souladu s naší základní politikou ochrany životního prostředí „Vytvářet společnost ohleduplnou k životnímu prostředí, s upřímností a kreativitou“ stanovuje Kodex chování společnosti Sharp následující způsob nakládání s chemickými látkami za předpokladu dodržování platných zákonů, předpisů a regionálních dohod v oblasti životního prostředí.

Chemicals

EU nařízení REACH

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek vstoupilo v platnost dne 1. června 2007. Jedním z cílů tohoto nařízení je zlepšit v celkovém rámci udržitelného rozvoje ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky chemických látek.

Společnost Sharp tento cíl podporuje a v rámci Kodexu chování společnosti Sharp zaujímá k dodržování zákonů a předpisů proaktivní přístup.

Hands holding a plant and hands holding buildings

Bezpečnostní listy (BL)

Bezpečnostní list (BL) popisuje vlastnosti chemické látky a nouzová opatření pro zacházení s touto chemickou látkou - nebo s výrobkem, který ji obsahuje - pro případ nehody.

To pomáhá zajistit, aby byly správně pochopeny vlastnosti chemické látky a aby výrobky obsahující tuto chemickou látku mohly být bezpečně používány.

Woman working at home office with laptop and printed documents