Kontaktujte nás

Ekologická strategie

 • Jsme ekologicky vyspělou společností

  Stát se ekologicky vyspělou společností je základní filozofií Sharp od roku 2004. Již více než deset let společnost prokazovala, že to nejsou pouze prázdná slova.

  Sharp byl prvním výrobcem, který obdržel  EU ekoznačku pro televizor. Většina Sharp multifunkčních tiskáren je oceněných a certifikovaných za jejich vlastnosti, které jsou energeticky úsporné a šetrné k životnímu prostředí.

  V posledních letech získaly stovky produktů Sharp mezinárodní ocenění za jejich výjimečný design šetrný vůči životnímu prostředí řadu mezinárodních ocenění, což dokazuje náš závazek vyrábět ekologicky šetrné produkty, které nám umožní dosáhnout našeho cíle stát se ekologicky vyspělou společností.

  Uložit zdroje.

  Úspora energie.

  Dlouhá životnost.

  Maximalizace recyklovatelnosti.

  Toto je závazek Sharp vůči životnímu prostředí a společnosti

 • Pozitivní akce. Skutečná investice.

  Od návrhu produktu po jeho výrobu, až po konec životnosti a následnou likvidaci, každá oblast, v které přímo či nepřímo ovlivňujeme životní prostředí, je pod stálou kontrolou.

  Všechny naše továrny a většina našich kanceláří splňuje směrnici ISO 14001: rámec, který stanoví požadavky pro systémy environmentálního managementu. A proto v celé naší organizaci aktivně podporujeme environmentální management a ekologické informační aktivity.

  Naši inženýři neustále vyvíjí inovativní ekologické technologie, díky kterým je svět čistším, ekologičtějším místem a zaměřujeme se na výrobu vysoce kvalitních, ekologicky vyspělých produktů.

 • Výroba ekologičtějších produktů

  "Pokyny Sharp pro ekologický produkt" upravují celý životní cyklus každého produktu, který vyrábíme. Usilujeme o nízkou spotřebu energie, snížení odpadu, menší množství balicích materiálů, lepší recyklaci a produkty s delší životností.

 • Průkopnická historie - a budoucnost

  Coby vynálezce pro společnost zahájila společnost Sharp průkopnické aktivity při tvorbě solární technologie již v roce 1959. V současnosti lze naši solární technologii najít v domech, na farmách, v továrnách, solárních parcích a veřejných budovách po celém světě. A to je jen jedna oblast naší odbornosti.

  Tam, kde je to vhodné, naše produkty využívají LED s dlouhou životností, které spotřebují minimální množství elektřiny a přesto mají dlouhou životnost.

  Neustále vyvíjíme naše tiskárny a MFZ, která jsou energeticky efektivní.

  Zodpovědnost vůči životnímu prostředí je zakódovaná do DNA společnosti Sharp.

  Tužka Ever Sharp, vyvinutá naším zakladatelem Tokujim Hayakawou, byla produktem, od kterého jsme získali náš název - Sharp. Ukázala, že předmět každodenní potřeby lze změnit na něco recyklovatelného a šetřit tak vzácné dřevo a proto by mohla být rovněž považována za první produkt šetrný k životnímu prostředí.

Ekologičtější produkty

Sharp nazývá své produkty šetrné k životnímu prostředí "Zelené produkty" (GP). Pokyny GP, které definují rozvoj a kritéria návrhu v souladu se sedmi koncepty, se ve všech odděleních designu výrobků používají od roku 1998. Podobně můžeme nazývat naše zařízení šetrná k životnímu prostředí "zelenými zařízeními" (GD) a vytvořili jsme Pokyny GD, které se používají ve všech oddělení pro navrhování zařízení od roku 2004.

Při vývoji takových produktů a zařízení Sharp stanoví konkrétní cíle podle standardu GP, který je formulovaný na základě Pokynů GP a Pokynů GD. Ve fázích zkušební výroby a hromadné produkce se stanoví jak dobře aktuální produkt nebo zařízení tyto cíle splňuje, a zda dosahuje norem, aby jim mohl být udělen status GP nebo GD.

Obsah standardu GP a standardu GD - měřítko pro rozvojové cíle - se reviduje a každý rok se zpřísňuje za účelem zlepšení vlivu našich produktů a zařízení na životní prostředí.

Koncepty zelených produktů

Úspora energie / Vytváření energie
Produkty s vynikající schopností úspory energie / tvorby energie zlepšují energetickou účinnost a snižují spotřebu energie; jiná ji měří.


Zachování zdrojů
Produkty určené k zachování zdrojů snižují množství použitých materiálů; navrhují se produkty, které šetří zdroje během používání; a takové, které prodlužují životnost produktů.

Recyklovatelnost
Produkty navržené k recyklaci jsou takové, které se snadno demontují, při jejich výrobě se používají snadno recyklovatelné materiály.

Bezpečné použití a likvidace
Produkty, které lze bezpečně používat a likvidovat.
Nepoužíváme látky, které negativně ovlivňují zdraví lidí nebo životní prostředí.

Použití ekologických materiálů a zařízení
Produkty využívající ekologické materiály a zařízení.
Použití recyklovaných materiálů/plastů  na bázi biomasy.

Uvědomění si životního prostředí,
v souvislosti s bateriemi, atd.

Produkty využívající baterie, návody a obaly se zvýšeným ekologickým povědomím.
Snížení balicích materiálů; navrhování takových produktů, které umožňují snadné vyjmutí baterií; jiná opatření

Zobrazení ekologických informací o produktu
Produkty, které dokazují svůj environmentální výkon a informace.
Získání ekologických štítků (eko štítků); implementace LCA; jiná opatření

Ekologické továrny

V roce 2003 společnost Sharp spustila přísný systém hodnocení v továrnách po celém světě a uvědoměle ho podrobuje přísným interním kontrolám. Body se udělují po splnění řady přísných environmentálních postupů, počínaje recyklací dešťové vody, po vyhnutí se ukládání odpadu na skládky. Cílem je dosažení statusu Super ekologické továrny, k čemuž je vyžadováno extrémně vysoké hodnocení. V roce 2009 získaly status Super ekologické továrny všechny továrny Sharp v Japonsku, na přední pozici se dostala moderní továrna v Kameyama. Kameyama generuje většinu energie, kterou potřebuje k účelům samotné výroby z jednoho z největších fotovoltaických střešních systémů v Asii s kapacitou 5,2 MW. Kromě toho, zbývající energetické potřeby továrny splňuje moderní plynová teplárna a elektrárna a odpadní voda se používá nejen k ohřevu vody, ale také v klimatizaci.

Továrna Sharp v Alsasku, Francii, která vyrábí standardní a multifunkční tiskárny, získala tento status v červenci 2006. Jedou z klíčových silných ekologických stránek továrny je přísný přístup k třídění odpadu. Od roku 2004 se všechny odpadní materiály - baterie, plasty, světelné lišty, papír, sklo nebo dřevěné palety - shromažďují a třídí. Továrna rovněž dosáhla pokroku ve svém dodavatelském řetězci a logistice. Přechodem na nový druh kartónu snížila objem použitých obalů o polovinu a hmotnost zhruba o třetinu, což následně snižuje požadavky na přepravní kapacitu a spotřebu paliva.

Ocenění získalo rovněž ekologické úsilí v továrně Sharp ve městě Wrexham v severním Walesu. V roce 2008 byla továrna oceněna Wales Business and Sustainability Award na znamení uznání použití solární a mikrovlnné energie, což přispělo k dosažení ambiciózních cílů a cestě za šetrným životním prostředím a udržitelnou budoucností. Nové výrobní procesy zavedené v továrně, se zaměřovaly na efektivní použití zdrojů, stejně jako na zpětný odběr a recyklaci starých produktů.

Certifikace / Štítek

Ekologický štítek

K dispozici je sada různých ekologických štítků, které zdůrazňují různé stupně uvědomění si ekologické stránky produktu. Požadavky pro úspěšné získání štítku jsou náročné. Netřeba dodávat, že mnoho produktů Sharp je označeno různými ekologickými štítky, například “Blue Angel”.

 • Blue Angel

  Blue Angel oceňuje produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a splňují řadu kritérií, včetně snížené spotřeby energie, nízkých chemických emisí, nízké hlučnosti a designu produktu šetrného k životnímu prostředí. Úplný seznam certifikovaných produktů naleznete na

Směrnice

Sharp se zavazuje k neutuchajícímu úsilí ve snaze dodržovat legální požadavky na celém území Evropy, jako jsou například závazky "REACh", odpad z elektrických a elektronických zařízení "WEEE" a omezení týkající se použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních "RoHS".

 • REACh

  REACh, nařízení Evropské unie (EC 1907/2006) týkající se registrace, evaluace a autorizace chemických látek, vstoupily v platnost dne 1.  června 2007.

  Jedním z cílů tohoto nařízení  je zlepšení celkového rámce udržitelného rozvoje, ochrana lidského zdraví a životního prostředí před riziky chemických látek. Sharp tento cíl podporuje a v souladu s Kodexem chování Sharp, přijímá proaktivní přístup za účelem splnění předpisů.

  Více informací naleznete na následující webové stránce:

  SDS (bezpečnostní list)

  SDS (bezpečnostní list) popisuje vlastnosti chemické látky, stejně jako nouzová opatření pro nakládání s danou chemickou látku - nebo produktem obsahujícím takovou chemickou látku - v případě, že dojde k nehodě. To pomáhá zajistit, že vlastnosti chemické látky jsou správně pochopeny a že produkt obsahující takovou chemickou látku lze použít bezpečně.

  Více informací o Sharp SDS naleznete na následující webové stránce:

 • RoHS

  Použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních upravují směrnice RoHS 2002/95/EC a 2011/65/EU, které omezují použití těžkých kovů jako je olovo, měď, kadmium, šestimocný chróm a zpomalovače hoření.

  Více informací naleznete na následující webové stránce:

 • Likvidace elektrického a elektronického odpadu

  Tento symbol, který je zobrazený u vašeho produktu, znamená, že když produkt dosáhne konce své životnosti, musí být zlikvidován mimo běžný domácí odpad. Černá čára znamená, že produkt byl na trh uveden po 15. srpnu 2005. Jde o legislativu EU vyžadující správné zpracování, obnovení a recyklaci takového odpadu, aby se minimalizovalo množství odpadu sváženého na skládky. Proto nám pomozte chránit životní prostředí a odpad likvidujte správně, abyste zajistili, že s ním bude nakládáno dle zákona a předejte se potenciálním negativním účinkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se mohly v opačném případě objevit.

  Pokud má vaše použité elektrické nebo elektronické zařízení baterie nebo akumulátory, tyto předem zvlášť zlikvidujte v souladu s místními požadavky. Váš elektrický odpad lze zlikvidovat prostřednictvím vašeho místního úřadu, zařízení občanské vybavenosti nebo místního prodejce, máte-li v úmyslu zakoupit si podobný nový produkt.

  Země mimo území EU: Likvidaci proveďte v souladu s vašimi lokálními a národními směrnicemi.

  Co se týká likvidaci a zpracování tonerových kazet Sharp a dalšího spotřebního materiálu z multifunkčních zařízení Sharp, prosím, vezměte na vědomí následující:

  Takový odpad musí být zlikvidován v souladu s právními požadavky vaší země. Doporučujeme, abyste se obrátili na kompetentní poskytovatele služeb (např. na recyklační společnosti) a v případě potřeby požádali o podporu místní úřady.

 • Baterie

  Baterie jsou produkty každodenní potřeby, které mohou mít v případě, že nebudou na konci své životnosti správně zlikvidovány a zrecyklovány, vážný vliv na životní prostředí. Z recyklovaných baterií lze získat cenné materiály, které jsou zdrojem pro produkty vyráběné v Evropě.

  Více informací naleznete na následující webové stránce:

 • Dobrovolná dohoda EU

  Sharp je ekologicky smýšlející společnost s dlouhou historií environmentálních vylepšení svých produktů. Proto se společnost Sharp zavázala k účasti v evropské "Dobrovolné dohodě ohledně zobrazovacích zařízení". Společnost Sharp tak přispívá k akčnímu plánu EU na energetickou účinnost zlepšením environmentálních atributů svých produktů zejména s ohledem na využívání zdrojů a energetickou účinnost.

  Zákazníci těží nejen z pokročilejších produktů, ale rovněž dokáží učinit udržitelnější nákupní rozhodnutí a to na základě informací o environmentálním výkonu produktů. Takové informace jsou uvedeny na produktové stránce každé země v části "Podpora a Ke stažení", v souladu se směrnicí Environmentální deklarace ECMA370.